D-nap: a Wall Street pénzelte a német kartelleket, amivel hatalomra segítették HitlertA hitleri hadigépezet egyik motorja az I.G. Farben nevű vegyipari világcég volt, amelynek az amerikai elágazását a Rothschildok hű kiszolgálóikon, a Warburgokon keresztül irányították.

 Paul Warburg úgy vonult be az amerikai történelembe, mint aki a teljesen magántulajdonban lévő Federal Reserve System, a FED legfőbb létrehozója volt. 

Ez a FED nevű magánpénz-kartell tölti be 1913 óta az Egyesült Államok központi bankjának a szerepét, Paul Warburg később az amerikai I.G. Farben felügyelő bizottságában is helyet foglalt.

 Az I.G. Farben, amely többek között fontos szerepet játszott a német kényszermunka-táborok működtetésében, ténylegesen a Standard Oil nevű óriásvállalat egyik részlege volt, és hivatalosan a Rockefellerek tulajdonában állott.

 De emlékeztetnünk kell arra a tényre is, hogy a Rockefeller pénzügyi és korporációs birodalom is a Rothschild háznak köszönhette létrejöttét és hatalmasra növekedését.

Nem közismert az sem, hogy valójában a Rothschildok tulajdonában álltak mindkét világháború idején a nagy német hírügynökségek, amelyek kellően tudták befolyásolni a Németországba érkező és az onnan távozó információk áramlását.

 Talán az sem meglepő ezek után, hogy amikor a szövetségesek csapatai a II. Világháború során német területre léptek, valamennyi I.G. Farbenhez tartozó gyárat teljes épségben találtak.

 Egyetlen egy épületet sem ért, még csak véletlenül sem, bombatalálat. Ugyanilyen csodálatos módon éppen maradtak a Ford üzemek is. Henry Fordról közismert, hogy ahhoz az illuminátus családhoz tartozott, amelyik nyíltan nagy összegekkel támogatta Hitlert.

Miként szolgálta Hitler az illuminátusokat?

Az illuminátusok világstratégiája szempontjából a II. Világháború azért volt igen eredményes, mert jelentősen felgyorsította az egy központból irányított világrendszer létrehozását. 1945 után valósággal gomba módra nőttek ki a világméretekben központosított intézmények.

 Köztük is kiemelkedő fontosságú az Egyesült Nemzetek Szervezetének és szakosított szervezeteinek, valamint az olyan regionális integrációknak a létrejötte, mint például az Európai Gazdasági Közösség (amely mára már Európai Unióvá alakult át). Mindehhez hozzásorolhatjuk a globális pénzügyi, üzleti és katonai intézményeket.

Pontosan az valósult meg a II. Világháború nyomán, amelyet a globális elit világstratégiája tartalmaz. Ennek a hatalomnak az alapját a magán-pénzmonopólium, valamint az államok és az egyének eladósítása alkotja. 

Az eladósítás teszi lehetővé a termelői vagyon világszintű centralizációját egy szűk érdekcsoport tulajdonaként. Ebben az érdekcsoportban pedig az illuminátus Rothschildoknak meghatározó szerepük van.

Ami magukat a Rothschildokat illeti, régóta foglalkoztatta őket az a terv is, hogy egy külön államot hozzanak létre - illuminátus hegemónia alatt - Palesztinában.

 Ez magában foglalta azt is, hogy megfelelően befolyásolják a zsidó származású embereket, hogy minél nagyobb létszámban telepedjenek le ebben a tervbe vett hazában. 

Charles Taze Russell, aki a illuminátus Russel vérvonalhoz tartozik, volt az úgynevezett Watchtower Society megalapítója. Ez a társaság "Jehova tanúi" néven vált ismerté. 

David Icke azt állítja, hogy a Charles Taze Russell által kezdeményezett agykontroll kultuszt a Rothschildok finanszírozták és Russell szoros baráti kapcsolatot tartott fenn velük. C.T. Russell volt az, aki 1880-ban megjövendölte, hogy a zsidók vissza fognak térni ősi hazájukba.

 Ez a jövendölése volt az egyetlen, amely teljesült is. De ennek is valószínűleg az volt az oka, hogy ismerte az erre vonatkozó illuminátus elképzeléseket.

Hitler felemelkedésének titka

Bőséges irodalma van e kérdésnek. A kutatók arra keresik a választ, hogyan volt lehetséges, hogy Európa egyik legnagyobb és legkultúráltabb népének nemcsak a politikai vezetője, de abszolút hatalommal rendelkező vezére is váljék belőle. 

Azok a kutatók, akik mellőzik Hitler és a Rothschild család esetleges vérségi kapcsolatát, Hitler felemelkedését a hatalom csúcsára másképp magyarázzák meg.

 Abból indulnak ki, hogy történelmileg egyedülálló helyzet alakult ki Németországban, amely lehetővé tette, hogy egy ilyen különc életmódot folytató ismeretlen személy kilépjen az önmaga által választott magányából és bekapcsolódjon a közéletbe. 

Az I. Világháború kitörése őszinte lelkesedést váltott ki Hitlerből. A Habsburg Birodalom sok nemzetet egyesítő olvasztótégelyét megvetette, de a fajilag tiszta Bismarck, Wagner és Vilmos császár Németországa már lelkesedést váltott ki belőle. Bátor katonának bizonyult, aki életét is kockára tette.

Katonatársai azonban nem szerették, mert kiállhatatlannak tartották a természetét. 1918. októberében Hitler egy gáztámadás során több napra elveszítette a látását, s ekkor egy Berlin közelében lévő kórházba került.

 Amikor 1918. novemberében életbe lépett a fegyverszünet, csak az vigasztalta, hogy részt vehetett a nagy háborúnak mind az első, mind az utolsó nagy offenzívájában.

 Kemény kirohanásokat intézett az árulók - a bolsevikok és a zsidók - ellen, akik a hátba szúrták a győzedelmes német hadsereget. A "hátulról jövő támadást" a pszichonalatikus elemzők olyan paranoid téveszmének tekintik, amely aztán vezető témává válik Hitler további életében.

2007
Dr. Drábik János: Az emberközpontú világrend
3. fejezet

Megjegyzések